Hvidebækskolen

Billedet på sidehoved

En skole i
KALUNDBORG KOMMUNE

 

 

 

 

Beretning om Hvidebækskolens tilblivelse

I 1937 kom der en skolelov, der især havde til formål at give landområderne de samme undervisningstilbud som byerne. 

Dette krævede indførelsen af nye fag, hvortil der krævedes faglokaler, og i visse fag ret kostbare samlinger.

For at opnå den bedst mulige udnyttelse af disse lokaler og samlinger var det nødvendigt at centralisere undervisningen. Da man derved samtidig kunne opnå fuldt årgangsdelte klasser, gik man i gang med at planlægge centralskoler, fortrinsvis inden for de daværende kommuners egne grænser; men nogen steder, som f. eks. her - vel i nogen grad på baggrund af den tænkepause, krigen gav -, gik man i gang med planlægning ud over kommunegrænserne.

I januar 1953 enedes Fuglede, Jorløse og Ubby kommuner om i fællesskab at oprette en skole, der kunne opfylde 1937-lovens krav.

Planlægning og byggeri skred planmæssigt frem:

Arkitekt var E. Andreas Jensen, Holbæk, og byggeudvalget bestod af de tre kommuners daværende sognerådsformænd, Arne Knudsen fra St. og LI. Fuglede, 0. Fonnesbech-Wulff fra Jorløse og Peter Nielsen fra Ubby.

I 1956 blev skolen færdig. Det var meningen, at den skulle have været taget i brug den I. april, der dengang var første dag i et nyt skoleår men da det kneb med at få skolen gjort helt klar, endte det med, at man besluttede at vente til efter sommerferien, og den 14. august 1956 blev den så indviet og taget i brug.

Om skolens indvielse har sognerådsformanden i Jorløse, godsejer 0. Fonnesbech-Wulff givet følgende referat i skolestyrelsens protokol:

 

Hvidebækskolens første skoledag

Tirsdag den 14. august 1956 samledes de tre sogneråd og de tre skolekommissioner, skoleinspektøren, de afgående førstelærere, forskolelærerinderne, Pedellen og kommunesekretærerne til en lille enkel festlighed på skolen. Der serveredes et glas vin og småkager, og præcis kl. 8.30 bød skolestyrelsens formand, sognerådsformand P. Nielsen, Ubby, velkommen og holdt en kort tale, der mundede ud i et »leve« for samarbejdet.

Formanden for skoleforbundets skolekommission, pastor Jespersen, St. Fuglede, talte derpå og sluttede med at overrække 2 udkast til skolens fremtidige bomærke.

Skoleinspektør Paaschburg talte derpå og sluttede med at udtale ønsket om saglighed på de væsentlige områder og om at tage bagateller med et smil. Denne lille sammenkomst fandt sted i ungdomslokalet, og kl. 9 gik foldedørene til foredragssalen op. Her sad skolens første hold elever, godt 200 i tallet. Gæsterne fra den første sammenkomst anbragte sig i salens yderkanter som en ramme om børneflokken, og skoleinspektør Paaschburg rettede en velkomst til børnene; han bad dem bl.a. tage hyggen og tilliden fra de gamle skoler med over på den nye.

Pastor Jespersen talte derpå, og hans tale afsluttedes med, at børnene stående i kor bad »Fadervor«.

Højtideligheden sluttede med, at godsejer Fonnesbech-Wulff talte og bad børnene værne om deres nye skole.

Derpå fordeltes børnene i de 8 klasseværelser, der foreløbig toges i brug. Deres første opgave var at spise hver en ispind.

Under opførelsen blev skolen kaldt »Forbundsskolen«, men efter forslag fra lærer Martin Jensen, St. Fuglede, fik den navnet »Hvidebækskolen« efter et vandløb, der hed Hvidebækken og som løb netop, hvor skolen nu ligger. Det blev således skolen, der kom til at give navn til den nye kommune, der opstod ved kommunesammenlægningen i 1970. -

Hvidebækskolen blev afløser for de fem skoler i henholdsvis St. Fuglede, Jerslev, Jorløse, Klovby og Ubby. De fem forskoler i henholdsvis St. Fuglede, Jerslev, Jorløse, Kelleklinte og Ubby varetog fortsat undervisningen af de tre første årgange.

1 1960 blev Kelleklinte forskole nedlagt, og eleverne fra de to første årgange overført til Ubby forskole, medens 3. årgang sammen med 3. årgang fra Ubby blev overført til Hvidebækskolen.

Fra 1962 blev også 3. årgang fra de andre forskoler overført til Hvidebækskolen.

Ved kommunesammenlægningen i 1970 blev forskolerne lagt direkte under Hvidebækskolens administration, og da et svigtende børnetal i yderdistrikterne og også andre forhold gjorde det uhensigtsmæssigt at opretholde forskolerne, blev også småbørnsundervisningen centraliseret på Hvidebækskolen i 1977 i en nyopført lilleskole, der har egen legeplads og rummer børnehaveklasser og 1., 2. og 3. årgang.

Allerede ved kommunesammenlægningen, da Hvidebækskolen begyndte at modtage elever til overbygningen også fra Rørby-Værslev skoledistrikt, stod det klart, at skolen måtte udvides, og i oktober 1972 rykkede man (med nogen forsinkelse) ind i den nye fløj med 4 klasselokaler, kontorer, lærerværelse og et ret stort musiklokale.

Ved begge udvidelser samt ved bygning af Hvidebækhallen, der omtrent falder sammen med skolens første udvidelse, var arkitekten F. Uhlyarik fra firmaet F. Juul Lauridsen og F. Uhlyarik, Slagelse.

På skolens ønskeseddel og forøvrigt også på kommunens udbygningsplan og anlægsbudget står endnu nogle faglokaler, som har været ønsket siden 1969 som en særdeles ønskelig ramme om den undervisning, som udviklingen og forøvrigt også skoleloven kræver.

I forbindelse med kommunesammenlægningen i 1970 blev forskolerne i Jerslev, Jorløse, St. Fuglede og Ubby lagt ind under Hvidebækskolen, og de 4 småbørnslærerindestillinger normeret ved Hvidebækskolen.

Sara Grand, Ubby, gik på pension den 1/8-72 efter at have været ansat ved Ubby forskole siden 118-56.

Sigrid Knudsen, St. Fuglede forskole, gik på ventepenge ved forskolens nedlæggelse den 1/8-71. Hun blev pensioneret 1/10-75. Sigrid Knudsen havde været ansat ved St. Fuglede forskole siden 1926.

Emma Lykkegaard Rasmussen blev ansat ved Jerslev folkeskole den 1/11-53. Efter folkeskolens nedlæggelse har hun fortsat sit virke ved Hvidebækskolen. Forskolen blev nedlagt den 1/8-76.

Edith Zinglersen blev ansat ved Jorløse forskole den 1/10-59. Ved forskolernes nedlæggelse fortsatte hun sit virke ved Hvidebækskolen, hvorfra hun gik på pension den 1/12-80.

Fra skolens start i 1956 og indtil sommerferien 1979 har skolens pigegymnastik og idræt været ledet af Karen Lyremark Nielsen.

I skolens første år var der lærermangel, og både pastor Jespersen, St. Fuglede og pensioneret førstelærer Ole Sørensen havde i lang tid faste skemaer på skolen og var til stor hjælp. Det samme gælder et antal seminarie-elever, der i årene 1958 til 68 netop for at afhjælpe lærermanglen, var udsendt i et halvt års praktikanttjeneste.

Vi havde også god hjælp af et par studenter som årsvikarer, og i tidens løb ikke så få husholdningslærerinder som faglærere. I de sidste 2 år har Ellen Bisgaard og i det sidste år har Jens Sørensen fungeret sol.- vikar med et fast mindstetimetal.

Da det jo vil være uoverkommeligt i et skrift som dette at nævne alle hovedpersonerne, nemlig eleverne gennem de 25 år ved navn, må jeg nøjes med at bede dem være forvisset om, at »skolen« er klar over, at den er til for deres skyld og altid vil prøve at gøre det bedste for dem, - også for de få, der ikke lige i øjeblikket selv er klar over, hvad der er det bedste for dem.

Lærerrådsformænd:

Indtil I. april 1959 Martin Jensen

Fra 1/4 1959 - 31/7 1961 Aage Munk

Fra 1/8 1961 - 31/7 1971 Jørgen Christensen

Fra 1/8 1971 - 31/7 1974 Steen Burild

Fra 1/8 1974 - 31/7 1981 Knud Rasmussen

Fra 1/8 1981 Erik Hansen

Laust Jørgensen har i alle de 25 år været skolens uforlignelige pedel, der sammen med sine hjælpere har holdt skolen og dens omgivelser i mønsterværdig stand. Han har også virket som vikar i sløjd og gymnastik.

Birgit Nielsen (Bitten) har siden 1969 gjort sig mere og mere uundværlig, ikke alene som skolesekretær, men som ligefrem reservemor for hele skolen.

Jeg vil her slutte min beretning med en tak til alle, såvel myndigheder som kolleger og medhjælpere, der på hvert sit område har været med til at gøre Hvidebækskolen til en god skole og en god arbejdsplads både for børn og voksne.

Der skal også lyde en tak til alle de forældre, der ved en positiv holdning til skolen og dens arbejde har været en støtte og opmuntring for os alle. De har indset, at vort fælles mål, det at give børnene de bedst mulige vilkår, bedst nås gennem samarbejde.

Hvidebækskolen i august 1981

 

Erik Paaschburg